นักการ

นายเสรี แก้วเนิน

 

นายพิชัย  ช้างร้าย

นายพลากร  มาลารัตน์

 

 

 

นายสุรินทร์  นามโชติ

 

 

 

 

นางสาวขนิษฐา  ทิพย์จักขุ

แม่ครัว

 

 

 

 

นายชาญยุทธ  แผ่นทอง

พนักงานขับรถ