อาคารสถานศึกษา

สถานที่  มีเนื้อที่  2  ไร่  3  งาน ... ตารางวา 

            อาคาร 
            อาคาร 1 ขณะนี้ทำการก่อสร้างอาคารใหม่ซึ่งได้รับงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สร้างอาคารเรียนแบบ  3/12  ( 3 ชั้น 12 ห้องเรียน ) ชนิดฐานแผ่เป็นเงิน  6,512,000  บาท โดยผ่านการประมูลระบบ E – auction แทนที่อาคารเรียน 1 ซึ่งก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2482 เริ่มก่อสร้างเมื่อ  17  กุมภาพันธ์  2549  และจะแล้วเสร็จ  14  ตุลาคม 2549 

            อาคาร 2 สร้างเมื่อ พ.ศ. 2519 เป็นอาคารคอนกรีต 3 ชั้น จำนวน 12 ห้องเรียน ต่อเติมอีก 3 ชั้น จำนวน 12 ห้องเรียน ในปี พ.ศ. 2534 ใช้เป็นห้องเรียน ป.1 – ป.4 จำนวน 16 ห้องเรียนและเป็นห้องพักครูทุกสายชั้น  มีห้องพิเศษ  คือ ห้องผู้อำนวยการ ( สำนักงาน )  ห้องสหการโรงเรียน ห้องสมุด

            อาคาร 3 สร้างเมื่อ พ.ศ. 2542 เป็นอาคารคอนกรีต 4 ชั้น จำนวน 12 ห้องเรียน ชั้นล่างเป็นห้องโล่ง  ใช้เป็นห้องประชุมใช้งบกรมการปกครอง 7,230,000 บาท  ใช้เป็นห้องเรียนของชั้น ป.5 และ ป.6 จำนวน จำนวน  8 ห้องเรียน และมีห้องพิเศษ คือ ห้องพักครู  2 ห้อง  ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา  ห้องจริยะ ห้องคอมพิวเตอร์ นักเรียน 20 เครื่อง ห้องประชุม 

            อาคารสำนักงาน  อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า เป็นอาคารที่ได้รับการปรับปรุงจากอาคารเรียนชั้นอนุบาล  1- 2  และใช้เป็นห้องสำนักงาน ซึ่งประกอบด้วย ห้องประชุมวิชาการ  ห้องผู้อำนวยการ ห้องธุรการ 

            อาคารไม้ชั่วคราว  ชั้นบนเป็นห้องพัสดุ ห้องกอปปี้พริ้นท์ ชั้นล่างเป็นโรงอาหาร 

            ห้องน้ำห้องส้วม  นอกจากจะมีห้องน้ำ ห้องส้วมบนอาคารแล้วทางโรงเรียนมีห้องน้ำห้องส้วม 1 หลัง จำนวน 12 ห้องและถ่ายปัสสาวะนักเรียนชาย  10  ที่ 

            ศาลาที่พัก  เป็นศาลาเล็ก ๆ จัดได้ให้นักเรียนนั่งพักผ่อนในเวลาว่างจากการเรียน 2 หลัง ในบริเวณโรงเรียน