ผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชุด สนุกคิดพิชิตสมการ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

25-07-2017 1707

เจ้าของผลงาน : นางสาวเจตสริน ชูศรี
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ

http://www.watyai.ac.th/uploaded/files/Samakan.pdf