สายชั้นประถมศึกษาปีที่3

 

นางสาวจุฑารัตน์  แก้วสุขศรี

หัวหน้าสายชั้นป.3

 

นางเพ็ญนิภา  นนทเภท

 

นายประสิทธิ์ สีชุม

นางสาวภาวิณี  สกุณา

 

นางสาวจิรภา  รักจุ้ย

 

นางสาวดุษฎี บุรีศรี

 

นางสาวปาณัสม์  ทองกัน