คำขวัญ ปรัชญา สัญลักษณ์

คำขวัญโรงเรียน มีคุณธรรม  คู่ความรู้  เชิดชูชาติ  ศาสน์กษัตริย์ 


ปรัชญาโรงเรียน ธมมจารี สุข เสติ. ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข 


อัตลักษณ์ของโรงเรียน  "เข้าแถวดี  มีวินัย  ยิ้มใส  ไหว้สวย"


สีประจำโรงเรียน  “ ขาว  แดง”


อักษรย่อของโรงเรียน  ท.วญ. 


สัญลักษณ์ของโรงเรียน  “รูปหลวงพ่อใหญ่ชัยมงคล” ต้องการให้ครูนักเรียนปฏิบัติธรรม โดยยึดรูปหลวงพ่อใหญ่เป็นหลัก แทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 


จุดเน้นในการพัฒนาด้านการเรียนการสอน 
1.เน้นคุณภาพของนักเรียนให้เป็นผู้ที่มีความรู้ดี มีคุณธรรมจริยธรรม  มีวินัยและ รับผิดชอบ 
2.นักเรียนทุกคน ทุกะดับต้องเป็นผู้ที่มีระเบียบประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเชื่อถือได้ 
3.นักเรียนทุกคน ได้รับการส่งเสริมให้ได้รับการศึกษา อย่างเท่าเทียมกันอย่าง ทั่วถึง และเติมศักยภาพ 
4.นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน เป็นที่พึงพอใจของชุมชน 
5.นักเรียนทุกระดับชั้นต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเป็นผู้รู้ใฝ่เรียน 
6.นักเรียนมีความรู้ที่ได้มาตรฐานตามระดับชั้นที่ศึกษาด้วยตนเองได้