นักการ

นายเสรี แก้วเนิน

 

นายพิชัย  ช้างร้าย

นายพลากร  มาลารัตน์

นายอดุลย์  กลิ่นดี

   

นายสุรินทร์  นามโชติ

 

 

 

นางสาวขนิษฐา  ทิพย์จักขุ

แม่ครัว

 

 

 

นายสรุศักดิ์  ปลอดทอง

พนักงานขับรถ