นักการ

นายบุญครัญ เจียรศิริ

นายเสรี แก้วเนิน

นายพิชัย  ช้างร้าย

นายพลากร  มาลารัตน์

นางสาวขนิษฐา  ทิพย์จักขุ

แม่ครัว

 

   

นางราตรี  ศรีโนพันธ์

แม่ครัว

 

นายสรุศักดิ์  ปลอดทอง

พนักงานขับรถ