สายชั้นประถมศึกษาปีที่6
 

 

นางสาวเจตสริน ชูศรี

หัวหน้าสายชั้นป.6

 

นางวรรณี  จำปีพันธ์

นายพลกฤต  โกฏิกุล

นางเพ็ชจรี เชิดชู

นางวัลยา ดาษนิกร

นายสมใจ  สุขแจ่ม

นางสาวปิยนันท์  อังกุรรัตน์