สายชั้นประถมศึกษาปีที่5
   

นางสาวชลรส สุนทราลักษณ์

หัวหน้าสายชั้นป.5

   
 

นางสาวจิราภรณ์ นนทามิตร

นางอรพิน พาหุบุตร

นางภานิชา  เนินพรหม

 
 

นางสาวพนิตาภรณ์  สุวรรณเปี่ยม

นางอรพนิต  พงษ์พัสสะระ

นายสำราญ นาคพันธ์