สายชั้นประถมศึกษาปีที่5
   

นางสาวชลรส สุนทราลักษณ์

หัวหน้าสายชั้นป.5

   

นางสาวจิราภรณ์ นนทามิตร

นางอรพิน พาหุบุตร

 

นายสำราญ นาคพันธ์

นางสาวกิติยาภรณ์ ชนะพล

 

 

 

นางสาวสุภาวดี  ห่อทอง