สายชั้นประถมศึกษาปีที่3

 

นางสาวจุฑารัตน์  แก้วสุขศรี

หัวหน้าสายชั้นป.3

 

นางสาวสายไหม จิรายุภัทร

นางเพ็ญนิภา  นนทเภท

นายประสิทธิ์ สีชุม

นางสาวภาวิณี  สกุณา

 

นางสาวภานิชา จิตจำนงค์

 

นางสาวดุษฎี บุรีศรี