สายชั้นประถมศึกษาปีที่2
 

นางกัณฐนิตย์ สุภาพร

หัวหน้าสายชั้นป.2

 

นางสายใจ  อินทรณรงค์

 

นางราตรีเพ็ญ คงผอม

นางสาวปราณี  เขตนคร

นางสุภานัน  ทองปาน

นางปาริชาติ วุฒิมานพ

นางสาวนิศารัตน์ นาคะโว

นายวีรวัฒน์ ชุมทอง

นางสาวศิราภรณ์  ไอยศูรย์