สายชั้นประถมศึกษาปีที่2
 

นางกัณฐนิตย์ สุภาพร

หัวหน้าสายชั้นป.2

 

นางสาวณพิชญา สุขศรีวรรณ

นางสายใจ  อินทรณรงค์

นางราตรีเพ็ญ คงผอม

นางสาวนิศารัตน์ นาคะโว

 

นางปาริชาติ วุฒิมานพ