สายชั้นประถมศึกษาปีที่1
   

นางสาวกมลลักษณ์ แทรกสุข

หัวหน้าสายชั้นป.1

   

นางสาวกิติยาภรณ์ ชนะพล

นางจิตติมา หอแก้ว

นางสาวนุชนาถ ชินบดี

นางสาวธิดาดาว  รังสิมันตุชาติ

นางทัศนีย์วรรณ สุกทอง

 

 

นางสาวนันท์นิชา กฤษณโสภา