สายชั้นประถมศึกษาปีที่1
   

นางสาวกมลลักษณ์ แทรกสุข

หัวหน้าสายชั้นป.1

   

นางสาววิไล ศิริพันธ์

นางจิตติมา หอแก้ว

นางสาวธิดาดาว  รังสิมันตุชาติ

นางสาวจิรภา รักจุ้ย

นางสาวนุชนาถ ชินบดี

 

 

นางนันท์นลิน หวายนำ