ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลนักเรียน

 


 

จำนวนนักเรียน : ห้อง ( เฉลี่ย )   39  คนต่อห้องเรียน
อัตราครู : นักเรียน = 1 : 20

ข้อมูลครูและบุคลากร

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร  รองผู้บริหาร  ครู และบุคลากร มีดังนี้

1. นายประเสริฐศักดิ์  สมจิตต์   ผอ.โรงเรียน
2. นางบุษบัน  ทั่วจบ   รอง ผอ.โรงเรียน
3. นายณัฏฐวนิชย์  ศรีจำนอง   รอง ผอ.โรงเรียน
       
  ครูผู้สอน จำนวน 41      คน
  ครูอัตราจ้าง จำนวน 14      คน
  เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 3        คน
  นักการ จำนวน 4        คน
  พนักงานขับรถ จำนวน 1        คน

 

       

ข้อมูลพื้นฐาน

พื้นฐานเดิมของโรงเรียนเป็นวัด เจ้าอาวาสในขณะนั้นมีความประสงค์ที่จะตั้งเป็นโรงเรียนเพื่อให้การศึกษาแก่กุลบุตร กุลธิดาของชุมชน เหมือนอย่างเช่นวัดท่าโพธิ์ และวัดท่ามอญ ( ศรีทวี ) 
ประจวบเหมาะกับในขณะนั้นขุนวิทยาวาจาการ  ซึ่งเป็นนายอำเภอเมืองก็เห็นด้วยจึงได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนขึ้นตามประวัติของโรงเรียน โดยใช้อาคารชั่วคราวของวัดจัดเป็นที่เรียนที่สอน ส่วนบุคคลในชุมชนนั้นส่วนมากยังยากจน  มีอาชีพรับจ้าง บุคคลผู้มีอันจะกินจะนำลูกหลานไปเรียนโรงเรียนที่ดีกว่า อาชีพของบุคคลในชุมชน คือ รับจ้าง ขับมอเตอร์ไซต์รับจ้าง รับจ้างงานก่อสร้าง และมีการประกอบอาชีพค้าขายเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น  เพาะถั่วงอกขาย ผลิตเม็ดมะม่วงหิมพานต์ขาย  คัดมังคุด แก่ขายและหาผักตามธรรมชาติ ขายตามตลาดนัด จึงทำให้สนใจในด้านการศึกษามีน้อยมาก

ปัญหาและอุปสรรค

1. ชุมชนเขตบริการของโรงเรียนมีสภาพเป็นสลัมยากจน ประกอบอาชีพไม่แน่นอน
2. สถานที่คับแคบ  นักเรียนเพิ่มขึ้น  ห้องพิเศษประกอบการสอนไม่เพียงพอ
3. บุคลากรมีไม่ตรงกับสาขาวิชา ( เช่น วิชาดนตรี ศิลปะ พละ และลูกเสือ-เนตรนารี )
4. บริเวณโรงเรียนคับแคบ ไม่สามารถใช้สอนภาคปฏิบัติ เช่น งานเกษตร
5.วิทยากร ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่เพียงพอแก่นักเรียนที่เพิ่มขึ้น