โครงการสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา 2561

18-09-2018 278

     โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ กำหนดจัดโครงการสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเห็นความสำคัญของห้องสมุด ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  รู้จักแสวงหาความรู้ในแหล่งเรียนรู้และค้นหาความรู้ด้วยตนเอง  

     โดยกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 18 - 21  กันยายน  2561  ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่  

     กิจกรรมการค้นหาความรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น กิจกรรมระบายสีภาพห้องสมุดของหนู ของนักเรียนระดับอนุบาล กิจกรรมถอดรหัสภาพ กิจกรรมตอบปัญหาสังคม  กิจกรรม Fun with English  กิจกรรมสนุกคิด สนุกทำ  กิจกรรมตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์  เป็นต้น

จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ