28 กรกฎาคม 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา รัชกาลที่ 10

28-07-2023 1365


๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

     เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๑ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ต

     ลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระราชวิริยอุตสาหะ เพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่อาณาราษฎร ให้มีความสุขสวัสดิ์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างพอเพียงและยั่งยืน ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดศาสตร์พระราชาแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถ ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ ก่อให้เกิดโครงการในพระราชดำริน้อยใหญ่ ที่ยังประโยชน์อเนกอนันต์แก่ปวงประชา ทั้งด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเกษตรกรรม ด้านศาสนา ด้านการกีฬา และด้านการทหาร และสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงแก่ประเทศชาติ ทั้งยังพระราชทานขวัญกำลังใจและความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบทุกข์ภัย ให้สามารถพ้นผ่านความยากลำบากไปได้

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ