การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564

11-08-2021 398


วันนี้ 11สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น
โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่จัดกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมวิชาการโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชุมชี้แจงและขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค 19 และนโยบายอื่นๆจากหน่วยงานต้นสังกัด
   ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้