ยินดีกับลูกวัดใหญ่ กับผลการสอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2563

26-05-2021 404


ขอแสดงความยินดีกับลูกวัดใหญ่ทุกคน

กับการสอบเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนชั้นนำของจังหวัด 

- โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค จุฬาภรณนครศรีธรรมราช จำนวน 1คน

- โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก จำนวน 7 คน

- โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

& โปรแกรม SMTP จำนวน 3 คน

& โปรแกรมทั่วไป จำนวน 5 คน

- โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

& โปรแกรม SMGP จำนวน 6 คน

& โปรแกรมทั่วไป จำนวน 19 คน

- โรงเรียนโยธินบำรุง โปรแกรมทหาร (BMTP) จำนวน 7 คน

 

ติดลำดับ Top Ten การสอบ

1) ด.ช.สิทธิพงศ์ มานพศิลป์ ที่ 1 โปรแกรม BMTP รร.โยธินบำรุง

2) ด.ซ. ธัชพงศ์ จันทรอาภา ที่ 8 รร.เบญจมราชูทิศ

# นักเรียนสอบได้ รวม 48 คน 

ยินดีกับนักเรียนและผู้ปกครองของนักเรียนทุกคน