พิธีไหว้ครู มอบทุนการศึกษา และเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

24-07-2020 1585


วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฏาคม 2563 โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ ดำเนินการจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

เพื่อระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ รวมทั้งจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

อีกทั้งจัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนอีกด้วย